De term reïntegratie verwijst zowel naar het bevorderen van een snelle, gezonde terugkeer naar werk op korte termijn, als naar de terugkeer naar werk in brede zin binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Hierbij leveren werknemer, werkgever en re-integratiebedrijf een gezamenlijke inspanning.

Reïntegratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen en daarmee een (mogelijke) uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren.

Wanneer blijkt dat iemand op eigen houtje niet meer, of alleen met zeer veel moeite, aan passend werk kan komen, is reïntegratie aan de orde. Diverse situaties van waaruit reïntegratie kan plaatsvinden zijn door de wetgever duidelijk omschreven. Bijvoorbeeld reïntegratie vanuit ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn voor die situaties verantwoordelijke partijen aangewezen.